Pirata i negrer II

Historias reales de guerra y combate
978-84-96002-33-3
CATALAN
144
210cm
150cm
HISTOREINFORUM
15,00 €

JOAN MURAY (El Masnou 1945). Fotegraf i historia-dor. Corn a fotOgraf s'ha especialitzat en la macrofoto-grafia, disciplina en la qual ha obtingut diversos premis i distincions internationals. Corn a historiador, la seva especialitat es la histeria del Masnou, sobretot la de la seva marina de vela del vuit-cents. Sobre la qual porta publicats els segiients titols: Masnovins a les Ameriques, Clau 1863, Pirata i negrer-I, Catalunya/America i Republica de marins, aixf corn tres volums d'Histeries de la vila (recull d'articles publicats a Gent del Masnou, des del 1987 erica). Can Teixidor (XX segles d'histaria viva), Mitologia de l'Oca, La revolta de les gallines (El Masnou de 1880-86), La barretina (simbol de llibertat), Entre el pedigri i Pesti gma, El calvari d'una mestra i Vicenc A. Ballester i Camps (1872-1938, creador de l'estelada). Aixi 'corn co.laboracions amb altres autors en diferents llibres. Han passat deu anys des del primer llibre sobre el capita Joan Maristany i Galceran ?, (El Masnou 1832-1914), i vint-i-set d'enca que per primera vegada es va divulgar el fet del genocidi de l'illa de R