Guia de consulta ràpida de literartura

978-84-7584-254-7
CASTELLANO
138
200cm
125cm
LAERTES CATALA

Aquest llibre que teniu a les mans no és més que una guia de referència ràpida: recopila i presenta informació sobre els aspectes teòrics de la literatura, organitzada d'una manera clara i funcional. Res més. No és, doncs, un manual ni un llibre de text, sinó una eina purament instrumental i de caràcter auxiliar. Els professors d'ensenyament secundari, els estudiants de BUP, FP, ESO i Batxillerat -i també els universitaris de Filologia- hi trobaran, classificats i ordenats alfabèticament, la major part dels termes que la teoria i la critica literària utilitzen en la seva activitat. Com es pot comprendre, no hi és tot. No hi pot ser. Una guia és, per definició, un sistema de referències significatives, forçosament limitat. Per tal d'aconseguir una major facilitat d'ús, el llibre ha estat estructurat en quatre apartats -que responen a quatre grans blocs temàtics-, i un glossari final. El primer apartat, titulat llengua literària, recull aquells mots que es refereixen a aspectes estrictament lingüístics, pertinents en relació al títol de l'apartat, i tots aquells que, d'una manera àmplia, han estat inclosos tradicionalment en la Retòrica. El segon, mètrica i versificació, reco pila aquells conceptes relatius al vers. La tercera part, sota el títol gèneres literaris, és la més àmplia, i recull aquells mots que es refereixen a l'obra literària, en la seva variadíssima tipologia, tant pel que fa a la seva classificació com a la seva estructura i als seus elements, i, d'una manera molt general, també tots aquells que no han estat inclosos en les altres seccions. L'última part, relativa a la història literària catalana, no és, com les altres, un bloc de mots ordenats alfabèticament, tot i que n'hi ha alguns referits a moviments literaris molt significatius, sinó un conjunt de quadres cronològics que situen els fets literaris en el marc històric i cultural en què es produeixen.